Censusdata - begrepsavklaring

Censusuttrekk
Kantar mottar et daglig uttrekk av 20% censusdata som benyttes i allokeringen av seertilfeller fra census til panelet i kalibreringen. Uttrekket er tilfeldig. Det trekkes 20% av sesjoner, som også vil tilsvare omtrent 20% av konsumet. Dette vil i stor grad gjenspeile full census når det gjelder tid på døgnet og lengde på seertilfellene. Det mest sette innholdet (program/spot) blir kalibrert separat, mens resten av innholdet blir kalibrert samlet (rest bucket) for å sikre korrekt
representasjon av totalnivået per mediehus. I kalibreringen av rest bucket vil innhold med høyt konsum ha større sannsynlighet for å bli allokert i data enn innhold med lavt konsum.

 

Begrepsavklaring:
A. Tag
Dette er informasjonen som «skytes» inn av SDKen som er implementert i spilleren. En Tag fyres når en video startes/pauses/stoppes og ca. hvert 20 sekund mens den spilles av og skaper en request hos Spring. En Tag inneholder informasjon om «hvor langt» man har kommet i avspillingen av videoen idet taggen har blitt sendt inn (PST variabelen).


(Contains information given by the SDK that’s implemented in a given player. A tag is initiated when a player is started/paused/stopped and approximately every 20 seconds while playing. A Tag contains information about “how far” the video has been playing (PST variable) when that tag was executed.)


B. Statement
Et statement er en kontinuerlig strøm fra en unik identifikator (avspillingsenhet) på en spesifikk Content ID eller Spot ID. Det vil si at et statement består av en eller flere Tag’er som kommer etter hverandre. Hvis strømmen pauses, stoppes, lastes på nytt, får et reklameavbrekk eller lignende vil det skapes et nytt Statement. Censusuttrekket i TVOV gjøres på Statementnivå.


Eksempel: 4 statements for Content ID MSUI3000 (som er en episode av «Grizzy og lemen»)

(A statement is a continues stream from a unique identifier on a unique ContentID or SpotID. A Statement consists of one or several Tag’s. If the stream is paused, stopped, reloaded or have a commercial break a new statement is created.) (The census extract in TVOV is done on a Statement level.)

 

C. Seertilfelle (Content ID session/ SpotID session) (Stream view)
Et seertilfelle består av ett eller flere statements fra en unik identifikator på en spesifikk ContentID eller SpotID (alternativt Stream ID for ikke taggede strømmetjenester). Alle statements samles og playtime legges sammen for å få total playtime for et seertilfelle. Allokering fra censusuttrekket gjøres på Seertilfelle-nivå.

Eksempel: Hvis vi benytter samme eksempel ser vi at playtime for Seertilfellet på Content ID MSUI3000 er 208 sekunder og det er 208 sekunder som samlet vil kunne bli allokert til panelet.

(A Content ID session or Spot ID session consists of one or several statements from one unique identifier on one specific Content ID or Spot ID. All statements are gathered, and the playtime is added together to get the total playtime of the Content ID session or Spot ID session. The allocation from census is done with Content ID-/ Spot ID -sessions.)

 

D. Sesjon (Viewing session)
En sesjon består av et eller flere Seertilfeller (fra samme device) som følger hverandre kronologisk i tid. En ser altså flere videoer etter hverandre fra samme device.


(A viewing session consists of one or several Content ID-/ SpotID-sessions following each other chronologically. One or Several videos played after each other on the same device.)

E. Konsum (Viewed)
Antall sekunder sett.

(Seconds viewed)


· Kommentar (Comment):
D. Består av en eller flere C’er
C. består av en eller flere B’er.
B. består av en eller flere A’er


(D. Consists of one or several C’s
C. Consists of one or several B’s
B. Consists of one or several A’s.)